Навчаючи - вчимося

Навчально-методична робота - це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, а в кінцевому рахунку - на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи в коледжі.

Методична робота Боярського коледжу екології і природних ресурсів  є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами.

Система дій і заходів  методичного кабінету коледжу ставить за мету підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, - зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.

Успіх навчально-виховного процесу залежить від того, чи відмо­виться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засно­вувати стосунки із студентами на принципах гуманізму. Дійсність вима­гає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування як із студентами, так і з їхніми родинами.

У 2017-2018 навчальному році робота педагогічного колективу коледжу   спрямована на реалізацію навчально-методичної мети: 

ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В  КОЛЕДЖІ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ.

Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є ак­тивізація творчих здібностей викладачів. Творчий характер закла­дений у самій суті професії педагога, але динамізм навчально-виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає викладача й сьогоднішній студент — розвинена й нестандартна осо­бистість, вимоглива до свого наставника. Отже, нині необхідно формувати тип викладача-новатора, справжнього фахівця.

  Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу інноваційними підходами до навчання, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

 

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • сприяти розвитку комплексної здатності викладача до адекватного сприйняття, осмислення й розуміння креативності студента, здатність помітити обдарованого студента та забезпечити йому необхідну психолого-педагогічну підтримку.
 • створити умови для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної ком­петенції;
 • забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, ін­терактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах струк­тури педагогічного процесу;
 • сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу, знайомити викладачів із здобутками педагогів у межах області, України.

 

Координаторами методичної роботи коледжу є

3112

заступник директора з навчальної роботи Сидорко Віктор Петрович

 

2

завідувач навчально-методичним кабінетом Гапонюк Наталія Петрівна.

 

   

Центрами навчально-методичної роботи в коледжі є:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • навчально-методичний кабінет;
 • циклові комісії.

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

Окремий розділ методичного кабінету складають навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

Підібрано матеріали для організації перепідготовки та атестації викладачів.

До індивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів;
 • проведення відкритих занять;
 • проведення індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання;
 • виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

 Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

 • заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної, методичної ради;
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу.
 • заслуховування творчих звітів педагогічних працівників під час атестації.

Щоб вирішити завдання підготовки в нових умовах викладача, який би творчо впроваджував ідеї інтерактивного, особистісно орі­єнтованого навчання,  методичний кабінет постійно шукає сучасні форми і методи роботи.

 

ПОРАДИ МОЛОДОМУ ВИКЛАДАЧЕВІ

 1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця. Пам'ятай: без знання стану здоров'ямолодої людини неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню студента від хвороб, набутих у попередні роки.
 2. Вступаючи у контакт зі студентами, не варто будувати зверхні взаємини з ними. Пам'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій викладача й студента залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай вихованця лише тоді, коли без цього не можна обійтися.
 3. Частіше посміхайся. Пам'ятай: твоя посмішка студентам свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.
 4. Плануючи свої перші заняття, подумай:
  • як студенти повинні поводитися на занятті, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити. Пам'ятай: якщо педагог не виховує в студентів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших занять виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички;
  • які види робіт будуть використані й виконані студентами під час  занять, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна. Пам’ятай: більшість різних порушень на занятті відбувається через не достатню завантаженість студентів  корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.
 5. Важливе завдання викладача — передбачити ситуації, які вини катимуть на занятті. Пам'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
 6. Вчися вислуховувати студентів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу. Пам'ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.
 7. Знай: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання студентів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.
 8. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності студентів. Здебільшого протягом 120 хвилин заняття викладач ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам'ятай слова А.Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід домагатися обов'язкового їх виконання від усієї групи, не забуваючи про повагу до особистості студента.
 9. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу заняття. Пам'ятай слова В.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».
 10. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, самокритичної, творчої.