mr1Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Координатором методичної роботи коледжу є завідуюча  навчально-методичного кабінетом Гапонюк Наталія Петрівна.

Гапонюк Н.П., зав. навчально-методичним кабінетом

mr2

Організація методичної роботи

mr3

У МЕТОДИЧНОМУ КАБІНЕТІ ЗНАХОДЯТЬСЯ ТАКІ МАТЕРІАЛИ:

 • Конституція України, Закон про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • документація циклових комісій (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки показових занять, методичні доповіді тощо);
 • графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками (графік проведення выдкритих занять, написання методичних розробок);
 • науково-методична література;
 • матеріали з поза аудиторної роботи;
 • зразки кращих творчих робіт, виконаних студентами;
 • банк даних педагогічних знахідок, досвіду освітніх технологій.

Методичним кабінетом проводиться щорічна систематизація матеріалів-каталогу кращого досвіду викладачів коледжу, узагальненого цикловими комісіями і який заслуховується на засіданні педагогічної ради.

У шафі-вітрині методкабінету у папках, що заведені на кожного педпрацівника, представлені методичні матеріали, що висвітлюють роботу педагогічного колективу; зосереджені також матеріали науково-практичних конференцій, тижнів циклових комісій.

ПРОБЛЕМА РОКУ: "ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ".

1. Удосконалювати методичне забезпечення навчально-виховного та виробничого процесу для підвищення наукового рівня змісту навчання та викладання навчального матеріалу, формування у студентів високих професійних знань, умінь і навичок та підготовки їх до трудової діяльності в ринкових умовах. 2. Працювати над формуванням науково-методичної бази методичного кабінету. Усі заходи методичного спрямування підпорядковувати реалізації науково-методичної проблеми коледжу. З цією метою: ¤ забезпечити якісне проведення кожного навчального заняття та ефективне застосування створених викладачами коледжу друкованих та електронних матеріалів; ¤ закріпити наставників за педагогами-початківцями з числа досвідчених педагогів; ¤ вивчати професійну діяльність педагогів відносно впровадження інноваційних технологій навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять педагогами; ¤ розширювати сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних презентацій, тестів та програмованого забезпечення навчально-виховного процесу; ¤ сконцентрувати увагу педагогів на якість проведення кожного навчального заняття та ефективне застосування створених викладачами коледжу друкованих та електронних матеріалів. Створення навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх та професійно орієнтованих предметів, у зв’язку із наданням у коледжі повної загальної середньої освіти. Удосконалювати навчально-методичні комплекси та зміцнювати матеріально-технічну базу з предметів загальноосвітньої підготовки в зв’язку з атестацією. Оновити каталог науково-методичних матеріалів для студентів, розроблених педагогами коледжу та розміщених в бібліотеці. Оновити та постійно поповнювати новою інформацією на сайті коледжу сторінки відділень та циклових комісій та розміщувати навчально-методичні матеріали для студентів. Сприяти організації роботи педагогів з обдарованою молоддю з метою участі в олімпіадах, конкурсах, виставках, конференціях. Продовжувати творчо-пошукову та дослідницьку роботу викладачів та студентів в рамках єдиної теми чи проблеми циклової комісії. Співпрацювати з НУБіП України, НМЦ, іншими навчальними закладами щодо вивчення досвіду в напрямку творчо-пошукової роботи та науково-методичного забезпечення дисциплін спецциклу, застосування передових освітніх технологій і тощо. Продовжити співпрацю педагогічного колективу коледжу з метою стажування викладачів коледжу на базі НУБіП України. Поширювати досвід педагогів коледжу через участь в освітніх, професійних виставках, конференціях, семінарах та друк науково-методичних матеріалів у періодичних педагогічних та професійних виданнях. Сприяти науковій діяльності викладацького складу.
Створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього процесу, максимальна реалізація викладачами головного – активної навчально-виховної функції. Координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), вдосконалення управління нею, особливо, - одержання зворотної інформації про її результативність. Ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу. Систематизація та упорядкування інформаційного потоку із урядових рішень, рекомендацій органів освіти, професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань. Розробка й удосконалення інноваційних технологій навчання, у тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін. Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Вивчення та аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін та доповнень. Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання. Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами. Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів, навчально-методичних комплексів і плануючої документації. Участь у підготовці проведення атестації навчально-педагогічних працівників. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам. Активізація видавничої діяльності викладачів. У методичному кабінеті зібрано кращі зразки навчальної документації, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів. Окремий розділ методичного кабінету складають кращі навчально-методичні комплекси, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали. Тут можна ознайомитись із педагогічною літературою. Підібрано теоретичні матеріали для ознайомлення з методикою проведення різних видів занять, у тому числі відкритих; системою контролю знань; організацією самостійної роботи студентів; питаннями культури і техніки педагогічного спілкування тощо. Функціонує та постійно оновлюється методично-інформаційний бюлетень, в якому представлені найбільш актуальні на певний час питання та методичні рекомендації щодо їх вирішення. Підібрано матеріали для організації атестації викладачів. У коледжі сформувалася система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні та колективні, що взаємодіють і доповнюють одна одну. Індивідуальна науково-методична робота – цілеспрямована, планомірна та систематична робота педагога над удосконаленням теоретичної та практичної підготовки. До індивідуальних форм методичної роботи методистів належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає: системне вивчення та аналіз роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, вихователів та інших працівників; надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, у вдосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів; персональне проведення відкритих занять, індивідуальних і групових консультацій, надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання у розробці навчально-програмної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання; виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників; надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний процес результатів творчо-пошукових робіт, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій. Перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників. Звітуючи, викладач ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить інших викладачів з технологією власного досвіду. Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є: педагогічна рада, методична рада, робота циклових комісій, методичного об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школа молодого викладача, педагогічні читання. До змісту роботи циклових комісій та методичного об’єднання входять питання щодо підвищення рівня навчально-виховної роботи і якості знань студентів; обговорення методик викладання, що використовуються різними викладачами; впровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки; розробка шляхів впровадження інновацій; обговорення розділів і тем нових програм та підручників; організація виховної роботи; професійна допомога молодим викладачам; вироблення єдиної позиції викладання дисциплін та предметів. Одна із колективних форм методичної роботи – відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів.
- упровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв’язання завдань, що стоять перед навчальним закладом. У методичному кабінеті формується «банк» конспектів відкритих занять. Великі можливості для навчання відкривають мультимедійні засоби, інформаційні технології, які сприяють формуванню репродуктивних знань студентів, розвивають їх творчі здібності, продуктивне мислення, творчу уяву, спостережливість, пошуково-інформаційні вміння. Проведення нестандартних занять за допомогою мультимедійних засобів навчання вимагає більшого часу на підготовку як викладача, так і студента. Але в результаті проведення таких занять зростає якість знань. Нетрадиційні методи навчання використовують викладачі коледжу на відкритих заняттях, показуючи при цьому кращі свої напрацювання і ділячись досвідом з колегами по роботі та навчаючи молодих, малодосвідчених спеціалістів. Істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів має взаємовідвідування занять. Якщо молодий і недосвідчений викладач відвідає заняття, що його проводить старший колега, то він може збагатити свій методичний багаж. Якщо ж досвідчений педагог відвідає заняття менш досвідченого колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити той чи інший момент заняття. Можливо, й досвідчений педагог знайде корисне для себе у молодшого колеги. Колективні форми навчально-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду. Формою пропаганди і впровадження у практику передового педагогічного досвіду є навчально-методична виставка. Тематика експозицій передбачає репрезентацію досягнень, пропаганду найефективніших форм і методів навчання і виховання, показ системи роботи викладача. Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими викладачами. Традиційно проходять теоретичні семінари, так звані школи молодого педагога. У методичному відділі оформлено підборку методичних матеріалів, а також можна взяти ці матеріали в електронному вигляді. Для молодих викладачів проводяться відкриті заняття із наступним обговоренням. На підвищення рівня педагогічної діяльності направлені обов’язкові відвідування занять молодих викладачів адміністрацією, головами циклових комісій та взаємовідвідування. Управління методичною роботою потребує систематичної і уважної роботи та зворотного зв`язку, тому ми чимало уваги приділяємо аналізу педагогічної і методичної праці педагогів. В основі контролю є план контролю навчально-методичного процесу. В ньому передбачено спеціальний розділ «Методична робота». Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом: - заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної ради, раді при директору та заступнику директора з навчальної роботи; - заслуховування звітів голів циклових комісій; - звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу; - заслуховування творчих звітів педагогів перед педрадою один раз на п’ять років.

МЕТОДИЧНА РАДА КОЛЕДЖУ

mr4

 

Очолює методичну раду коледжу

Сидорко Віктор Петрович,

заступник директора з навчальної роботи

 

 

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

 • Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.
 • Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.
 • Оцінка результатів методичної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу.
 • Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки фахівців, навчальних та робочих програм дисциплін, навчально-методичних комплексів вимогам державних стандартів освіти.
 • Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес та сприяння у створенні і розвитку інформаційно-пошукових систем на методичні документи.
 • Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.
 • Сприяння в організації та проведенні педагогічних семінарів з питань методики викладання дисциплін.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 9 циклових та методичну раду.

Керівництво роботою циклових  комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів, майстрів виробничого навчання. Керівники закладу є членами циклових комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності або професії.

Визначення змісту, форм і методів роботи циклових комісії залежить від конкретних умов роботи коледжу та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей викладачів. План роботи циклових комісій розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників і є складовою річного плану науково-методичної роботи коледжу на рік.

ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ НА 2016/2017 Н.Р.

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

виконавці

1. Інструктивно методичні рекомендації щодо нормативного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Вересень

Гапонюк Н.П.

2. Обговорення та затвердження плану роботи  методичної ради на 2016/2017  н.р.

Сидорко В.П.

3. Обговорення плану підвищення кваліфікації.

Гапонюк Н.П.

4. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін.

Сидорко В.П.

1.  Основні  напрямки роботи циклових комісій відповідно до Закону України «Про вищу освіту»  з метою підготовки конкурентно спроможного молодшого спеціаліста

Жовтень

Голови ЦК

2. Обговорення плану видань навчально-методичної літератури.

Голови ЦК

3. Затвердження  графіку  відкритих занять

Гапонюк Н.П.

4.  Забезпечення методичним матеріалом самостійної роботи студентів заочного відділення.

Голови ЦК

1.Формування междисциплінарних компетенцій в процесі професійної підготовки фахівців.

Грудень

 Голови ЦК

2. Інноваційні підходи до викладання хімічних дисциплін.

 Ященко Л.Д.

3. Відповідність змісту  курсового та дипломного проектів  засобам діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста.

Голови ЦК

1. Організація роботи циклової комісії гуманітарних і суспільних дисциплін по вивченню передового досвіду роботи викладачів.

Лютий

Барденко І.В.

2. Інтерактивні   методи   навчання на заняттях суспільно-гуманітарних  дисциплін.

Гапонюк Н.П.

3. Обговорення тематики  педагогічних читань.

Гапонюк Н.П.

4.Аналіз професійної компетенції викладачів, що  атестуються. Затвердження атестаційних матеріалів.

Робоча група

1. Паспортизація та атестація навчальних кабінетів,  лабораторій.

 Квітень

Войналович М.В.,

Зав.  кабінетів,  лабораторій

2.Робота  циклових  комісій  формуванню  НМК   дисциплін

Голови ЦК

1.Навчально-методичне  та матеріально-технічне забезпечення  комплексного державного іспиту. 

Травень

 Зав. відділеннями

2.Аналіз проведення відкритих занять викладачами коледжу.

Гапонюк Н.П.

1. Підсумки роботи методичної ради Коледжу   за 2016/2017 н.р. та задачі на новий навчальний рік.

Червень

  Сидорко В.П.

2.Підведення підсумків рейтингового оцінювання викладачів.

 Голови ЦК

ПОРАДИ МОЛОДОМУ ВИКЛАДАЧЕВІ

 1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця. Пам'ятай: без знання стану здоров'ямолодої людини неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню студента від хвороб, набутих у попередні роки.
 2. Вступаючи у контакт зі студентами, не варто будувати зверхні взаємини з ними. Пам'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій викладача й студента залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай вихованця лише тоді, коли без цього не можна обійтися.
 3. Частіше посміхайся. Пам'ятай: твоя посмішка студентам свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.
 4. Плануючи свої перші заняття, подумай:
  • як студенти повинні поводитися на занятті, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити. Пам'ятай: якщо педагог не виховує в студентів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших занять виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички;
  • які види робіт будуть використані й виконані студентами під час  занять, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна. Пам’ятай: більшість різних порушень на занятті відбувається через не достатню завантаженість студентів  корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.
 5. Важливе завдання викладача — передбачити ситуації, які вини катимуть на занятті. Пам'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
 6. Вчися вислуховувати студентів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу. Пам'ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.
 7. Знай: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання студентів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.
 8. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності студентів. Здебільшого протягом 120 хвилин заняття викладач ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам'ятай слова А.Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід домагатися обов'язкового їх виконання від усієї групи, не забуваючи про повагу до особистості студента.
 9. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу заняття. Пам'ятай слова В.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».
 10. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, самокритичної, творчої.