Друк

«Викладачу притаманна креативність і творчість,

але якщо це все поєднати з інноватикою,

то він ще й інноваційно-творчо креативний викладач» 

 

Методична робота ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і  природих ресурсів» полягає в цілеспрямованій діяльності щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами.

Система дій і заходів методичної роботи коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, - зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.

У 2020-2021 навчальному році робота колективу ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і   природих ресурсів» спрямована на реалізацію навчально-методичної проблеми:

 

«ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ТА ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОПРОЕКТІВ».

1

 

Координаторами методичної роботи коледжу є

 

3112

заступник директора з навчальної роботи Сидорко Віктор Петрович

gaponyk

завідувач навчально-методичним кабінетом Гапонюк Наталія Петрівна.

 

Центрами навчально-методичної роботи в коледжі є:

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

Окремий розділ методичного кабінету складають навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

Підібрано матеріали для організації перепідготовки та атестації викладачів.

Доіндивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

Щоб вирішити завдання підготовки в нових умовах викладача, який би творчо впроваджував ідеї інтерактивного, особистісно орі­єнтованого навчання,  методичний кабінет постійно шукає сучасні форми і методи роботи.

  

ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ Є:

2

 

ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ Є:

3

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМНІ СЕМІНАРИ, СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

Розглядають питання наукової організації праці викладацького складу, впровадження нових методів і засобів навчання:

 

ТИЖНІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ 

Проводяться відповідно до плану методичної роботи з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів.

 

ПОРАДИ МОЛОДОМУ ВИКЛАДАЧЕВІ

  1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця. Пам'ятай: без знання стану здоров'ямолодої людини неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню студента від хвороб, набутих у попередні роки.
  2. Вступаючи у контакт зі студентами, не варто будувати зверхні взаємини з ними. Пам'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій викладача й студента залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай вихованця лише тоді, коли без цього не можна обійтися.
  3. Частіше посміхайся. Пам'ятай: твоя посмішка студентам свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.
  4. Плануючи свої перші заняття, подумай:
  1. Важливе завдання викладача — передбачити ситуації, які вини катимуть на занятті. Пам'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
  2. Вчися вислуховувати студентів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу. Пам'ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.
  3. Знай: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання студентів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.
  4. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності студентів. Здебільшого протягом 120 хвилин заняття викладач ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам'ятай слова А.Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід домагатися обов'язкового їх виконання від усієї групи, не забуваючи про повагу до особистості студента.
  5. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу заняття. Пам'ятай слова В.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».
  6. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, самокритичної, творчої.

 

 

SHARES
Share on FacebookShareShare on TwitterTweet