З метою забезпечення студентів і педагогічних працівників середовищем для отримання інформаційно-методичного забезпечення дисципліни та інструментів для комунікації в процесі навчання використовується:

–     навчально-інформаційний портал коледжу – enk.bkeipr.com, який функціонує на базі платформи Moodle, Google Classroom, на яких розміщуються ЕНК з відповідних дисциплін;

–     сервіси он-лайн комунікацій (Skype, Google Apps, Google Meet, Zoom, Cisco Webex соціальні мережі).

Організація освітнього процесу за дистанційною формою в Коледжі здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» у терміни, передбачені графіком освітнього процесу для очної (денної) і заочної (дистанційної) форм навчання у такі етапи:

настановча сесія:

  • педагогічний працівник знайомить студентів з основними завданнями дисципліни, забезпечує студентів ЕНК, пояснює систему оцінювання навчальних досягнень;
  • здобувачі освіти аудиторно прослуховують загальну інформацію з дисципліни, знайомляться з графіком її вивчення, електронним навчальним курсом з дисципліни та отримують доступ до нього;

– міжсесійний період:

  • здобувачі освіти: вивчають теоретичний матеріал дистанційно за чітким графіком; виконують завдання, які надаються в електронному навчальному курсі; відправляють виконані завдання на перевірку з використанням ЕНК;
  • педагогічні працівники: оцінюють надіслані виконані завдання та надсилають студентові коментарі щодо правильності виконання; організовують онлайн та оф-лайн діяльності (вебінари, форуми, чати) відповідно до кількості годин, запланованих на проведення аудиторних занять; – заліково-екзаменаційна сесія:
  • здобувачі освіти захищають завдання, виконані у міжсесійний період, та складають екзамен (залік) аудиторно;
  • педагогічні працівники оцінюють розуміння студентами виконання завдань за допомогою співбесіди та/або аналогічних практичних завдань, визначають рейтинг студентів з навчальної роботи та приймають екзамен (залік)

 Навчально-інформаційний портал

http://enk.bkeipr.com/