Терміни навчання визначаються стандартами вищої та фахової передвищої освіти для окремих спеціальностей, освітніх та освітньо-професійних програм.

Формою здобуття вищої та фахової передвищої освіти у Коледжі є інституційна (очна, заочна, дистанційна, мережева).

Форми навчання можуть поєднуватися.

Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття певного ступеня освіти та кваліфікації з відривом від виробництва.

Заочна (дистанційна) форма навчання є формою здобуття певного ступеня освіти та кваліфікації без відриву від виробництва.

Освітній процес за заочною (дистанційною) формою навчання організовується протягом календарного року – під час екзаменаційних сесій і в міжсесійний період, з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

Екзаменаційна сесія для студентів заочної (дистанційної) форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми освітнього процесу, передбачені робочим навчальним планом: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.

Міжсесійний період для заочної (дистанційної) форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента щодо засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом педагогічного працівника згідно із затвердженим графіком консультацій, у тому числі через інформаційну систему Інтернет.