Видами контролю знань здобувачів фахової передвищої освіти є поточний контроль, проміжна та підсумкова атестації.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів фахової передвищої освіти до виконання конкретної роботи.

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу навчальної дисциплін, який викладається протягом одного семестру – осіннього чи весняного і має на меті визначити рівень знань здобувачів фахової передвищої освіти, отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи.

Форми та методи проведення проміжної атестації, засвоєння програмного матеріалу розробляються викладачем дисципліни і затверджується відповідною цикловою комісією у вигляді тестування, письмової контрольної роботи, колоквіуму, результату експерименту, що можна оцінити чисельно, розрахункової чи розрахунково-графічної роботи тощо.

Засвоєння здобувачем фахової передвищої освіти програмного матеріалу змістового модуля вважається успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою.

Підсумкова атестація включає семестрову атестацію здобувачів фахової передвищої освіти, яка проводиться у формах семестрового екзамену або семестрового заліку (диференційованого заліку) з конкретної навчальної дисципліни.

Семестровий екзамен – це форма підсумкової атестації засвоєння здобувачем фахової передвищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. Екзамени у здобувачів фахової передвищої освіти денної та заочної форм навчання приймають два педагогічні працівники (один – викладач дисципліни, другого визначає голова циклової комісії) відповідно до розкладу екзаменів.

Розклад екзаменів складається завідувачем відділення та затверджується заступником директора з навчальної роботи не пізніше, як за місяць до початку екзаменаційної сесії і доводиться до відома педагогічних працівників і здобувачів фахової передвищої освіти. У розкладі передбачається час для підготовки до кожного екзамену тривалістю не менше одного дня.

Семестровий залік – це форма підсумкової атестації, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем фахової передвищої освіти теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях та під час самостійної роботи) з навчальної дисципліни за семестр, а також виконання та засвоєння здобувачем фахової передвищої освіти програми виробничої практики, підготовки та захисту курсової роботи (проекту).

Заліки у здобувачів фахової передвищої освіти денної та заочної форм навчання приймає один педагогічний працівник, який викладає дисципліну. Якщо академічна група ділиться на підгрупи для проведення лабораторних, практичних (семінарських) занять, тоді заліки у здобувачів фахової передвищої освіти денної та заочної форм навчання приймають два педагогічних працівника. Складання заліків завершується до початку екзаменаційної сесії.

Курсові роботи (проекти) оцінюються за результатами їх захисту перед комісією, до складу якої входять не більше трьох педагогічних працівників (у т.ч. керівник роботи чи проекту), до початку екзаменаційної сесії.

Складання екзаменів та заліків регламентовано вимогами «Положення про екзамени та заліки у Відокремленому структурному підрозділі «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».

Здобувачі фахової передвищої освіти зобов’язані складати семестрові екзамени і заліки відповідно до вимог робочого навчального плану у терміни, передбачені графіком освітнього процесу.

Здобувач фахової передвищої освіти допускається до складання семестрового екзамену або заліку з дисципліни, якщо з цієї дисципліни ним повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним планом та робочою навчальною програмою, а його рейтинг з навчальної роботи з цієї дисципліни становить не менше ніж 42 бали.

Здобувачі фахової передвищої освіти, які з навчальної роботи набрали 60 і більше балів, можуть не складати екзамен (залік), але повинні з’явитись із заліковою книжкою на екзамен (залік), де за своєю письмовою згодою (на бланку відповідей на білет) мають право отримати екзаменаційну оцінку (залік) «Автоматично», відповідно до набраної кількості балів, переведених у національні оцінки.

Екзамени для здобувачів фахової передвищої освіти денної та заочної форм навчання проводяться у письмовій (електронній) формі за екзаменаційними білетами.

Заліки для здобувачів фахової передвищої освіти денної та заочної форм навчання проводяться методом тестування.

Для визначення рейтингу здобувача фахової передвищої освіти із засвоєння дисципліни за 100-бальною шкалою одержаний рейтинг з атестації додається до рейтингу з навчальної роботи.

Рейтинг здобувача фахової передвищої освіти із засвоєння дисципліни у балах (так же й оцінки за виконання інших видів навчальної роботи) з екзаменів та диференційованих заліків переводиться у національні оцінки “Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”.

Результати складання заліків оцінюються за національною двобальною шкалою: “Зараховано” чи “Незараховано”. Щоб одержати оцінку “Зараховано”, рейтинг здобувача фахової передвищої освіти із засвоєння дисципліни (чи виконання іншого виду навчальної роботи) має становити не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою.

Екзамени та заліки мають право відвідувати і перевіряти на відповідність вимогам Закону України «Про фахову передвищу освіту» директор Коледжу, заступник директора з навчальної роботи, завідувач НМК, методист НМК, завідувачі відділень, голови циклових комісій.

Здобувачі фахової передвищої освіти, які за результатами складання заліків і екзаменаційної сесії мають академічну заборгованість з чотирьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню із числа здобувачів фахової передвищої освіти Коледжу.

Здобувачам фахової передвищої освіти, які за результатами складання заліків і зимової екзаменаційної сесії мають не більше трьох академічних заборгованостей, наказом директора Коледжу може бути надано право на їх ліквідацію.

Здобувач фахової передвищої освіти складає екзамен (залік) не більше двох разів із урахуванням неявки на відповідну форму атестації без поважних причин. Утретє здобувач фахової передвищої освіти складає екзамен (залік) комісії з трьох педагогічних працівників (у т. ч. викладачу дисципліни та голові циклової комісії), створеній наказом директора Коледжу.

Остаточний термін ліквідації академічної заборгованості для здобувачів фахової передвищої освіти денної форми навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії – до закінчення наступної літньої екзаменаційної сесії.

Для здобувачів фахової передвищої освіти заочної форми навчання остаточний термін ліквідації академічної заборгованості встановлюється до початку наступної екзаменаційної сесії та не пізніше 5 днів до дати підписання перевідного наказу.

Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до завершення навчання за освітньо-професійною програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС (стаття 44, пункт 1, абзац другий Закону України «Про фахову передвищу освіту».