Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

Види контрольних заходів оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти: вхідний і поточний контроль, проміжна та підсумкова атестації, відстрочений контроль.

Вхідний контроль проводиться на початку вивчення нової дисципліни з метою визначення рівня підготовки здобувачів освіти з дисциплін, які забезпечують цей курс.

Поточний контроль проводиться педагогічними, науково-педагогічними працівниками коледжу на семінарських, лабораторних і практичних заняттях. Основне завдання поточного контролю – це перевірка рівня підготовки здобувачів освіти до виконання конкретної роботи. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або письмового та тестового контролю, оцінки виконання практичних навичок, практичних завдань, виступів здобувачів освіти при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. Директорські контрольні роботи є формою поточного контролю, можуть зараховуються як результати контролю знань. Директорські контрольні роботи виконують здобувачі освіти всіх курсів (окрім останнього семестру випускного курсу) з декількох дисциплін для кожної освітньо-професійної програми/спеціальності. Порядок проведення директорських контрольних робіт регламентується «Положенням про директорські контрольні роботи у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

Проміжна атестація має визначити рівень знань студента з програмного матеріалу дисципліни, отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи.

Проміжна атестація проводиться у вигляді рубіжного (тематичний, календарний) та модульного контролю.

Рубіжний (тематичний, календарний) контроль - це контроль знань здобувачів освіти після вивчення логічно завершальної частини навчальної дисципліни. Цей контроль може бути тематичним або календарним і проводитись у формі контрольної роботи, тестування, виконання розрахункового або графічного завдання, курсової роботи (проєкту) та інше.

Модульний контроль є складовою системи організації освітнього процесу. Завданням модульного контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок здобувачів освіти, набутих під час засвоєння окремого модуля дисципліни.

Форми та методи проведення проміжної атестації засвоєння програмного матеріалу розробляється викладачем дисципліни і затверджується відповідною цикловою комісією.

Засвоєння студентом програмного матеріалу вважається успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою.

Підсумкова атестація забезпечує оцінку результатів навчання здобувачів освіти певного рівня/ступеня освіти на заключному етапі навчання. Вона включає семестрову та державну атестацію здобувачів освіти.

Семестрова атестація з навчальної дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень здобувачів освіти. Вона проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену, диференційованого або семестрового заліку в терміни, встановлені графіком освітнього процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни.

Семестровий екзамен (далі – екзамен) – це форма підсумкової атестації засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. Кількість екзаменів у екзаменаційній сесії, як правило, не перевищує 4-5.

Семестровий залік (далі – залік) – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального теоретичного та практичного матеріалу на підставі виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях, під час самостійної роботи з навчальної дисципліни за семестр і не передбачає обов’язкову присутність здобувачів освіти.

Диференційований залік – це форма атестації, яка дозволяє оцінити виконання та засвоєння студентом програми виробничої практики. Диференційований залік планується при відсутності екзамену і не передбачає обов’язкову присутність здобувачів освіти. Оцінка за диференційований залік виставляється відповідно до рейтингової оцінки з дисципліни.

Складання екзаменів та заліків регламентовано «Положенням про екзамени та заліки у ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України».

Здобувачі освіти зобов'язані складати екзамени і заліки відповідно до вимог робочого навчального плану у терміни, передбачені графіком навчального процесу.

Здобувачі освіти допускаються до екзаменаційної сесії, якщо вони виконали всі вимоги робочого навчального плану за поточний та не мають академічної заборгованості за попередній семестр.

Курсові проєкти (роботи) оцінюються за результатами їх захисту перед комісією, до складу якої входять два-три педагогічні працівники (у т.ч. керівник проєкту або роботи) до початку екзаменаційної сесії.

Залік з навчальної практики проводиться керівником практики у терміни, визначені відповідно до “Положення про практичне навчання студентів НУБіП України”.

Диференційований залік оцінюється за 100-бальною шкалою (так же й оцінки за виконання інших видів навчальної роботи) переводиться у національні оцінки (“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”).

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів:

-       перший раз - педагогічному працівнику циклової, який приймав екзамен (залік) з дисципліни;

-       при другому перескладанні - комісії, яка створюється за поданням завідувача відділення та призначається наказом директора.

Здобувачам освіти, які одержали під час семестрового контролю не більше трьох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру (в строки визначені наказом директора).

Перше повторне складання екзаменів (заліків) здійснюється тільки після закінчення екзаменаційної сесії протягом канікул (термін може бути продовжено лише наказом директора Коледжу).

Графік ліквідації академічної заборгованості складається завідувачем відділення за погодженням із головами циклових комісій і доводиться до екзаменаторів та студентів не пізніше одного тижня після закінчення терміну екзаменаційної сесії.

Здобувачі освіти, які повністю виконали вимоги навчального плану поточного курсу (та умови договору – для студентів, які навчаються за умов договору), наказом директора Коледжу переводяться на наступний курс.

Здобувачі освіти, які за наслідками екзаменаційної сесії мають академічну заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню із числа студентів коледжу.

Відрахуванню підлягають також усі здобувачі освіти, які після встановленого індивідуального терміну складання екзаменів мають заборгованість хоча б з однієї дисципліни.

За наявності поважних підстав студенту може бути надана академічна відпустка або можливість повторного проходження курсу навчання відповідно до “Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 р. № 91/15.

Відстрочений контроль, або контроль збереження знань - проводиться через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю не впливає на результативність (оцінку) навчання здобувача освіти і проводиться вибірково для вивчення стійкості засвоєних знань здобувачами освіти, контролю якості освітнього процесу та удосконалення критеріїв оцінювання навчальних здобутків здобувачів освіти.